Matematika

Az Unciklopédiából
Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez


„Van ennek valami haszna??
- A világon semmi, természetesen! Ez matematika!”

~ Ideális Matematikus a matematikáról

„A számok nem hazudnak:”

Menekülés a matematikától.

A matematika speciális, rituális áltudomány, melynek elsődleges motivációja az emberiség elfojtott infantilis szexuális késztetéseinek szadisztikus (ld. matektanár) viselkedési rítusokba kényszerített mágikus pótcselekvései halmazának az idő múltával súlyosbodó tünetekkel járó megjelenítése.

A definíció kifejtése és igazolása[szerkesztés]

Ilyen, hogy »négyzetgyök minusz egy«, nem létezhet... Csak éppen az az érthetetlen, hogy mégis számolhatunk imaginárius vagy más ilyen képtelen értékekkel és végül mindennek ellenére reális értéket kapunk eredményül...
~ Robert Musil: Törless iskolaévei

Áltudomány[szerkesztés]

A matematika áltudomány, mert magát tudománynak mondja, de az általa vizsgált alapvető objektumok (háromszög, egyenes, halmaz, művelet) mint olyanok köztudottan nem léteznek, kézzel nem foghatóak (fogott már valaki olyan háromszöget, melynek egyik oldalának sincs vastagsága?); hanem pusztán kóros és a végletekig ultrahipoprimitivizálódott kivetülései bizonyos elfojtott, betokosodott szexuális képzeteknek.

Akárcsak Isten létezése, a matematikai objektumok létezése sem dönthető el tudományos módszerekkel, ezért a rájuk vonatkozó állítások igazsága sem. De a matematika még a teológiánál is rosszabb, mert a teológusok legalább időnként kiirtják egymást a vallásháborúkban. Az ún. matematikusok azonban nemzetköziek, összetartanak és összeesküvésszerű mozgalmuk révén áltudományukat kötelezővé és társadalmilag integrálttá téve, naponta több ezer diák elméjét butítják és okoznak nekik gyomorgörcsöt, permanens stresszt, nyombélfekélyt, szemüvegességet és az egészséges szexuális ösztönök elfojtását.

Szexualitás és (szexuál)primitivitás[szerkesztés]

Számtalan példa bizonyítja ezt. Vegyük például az egyenest: nyilvánvaló asszociáció a felegyenesedett (erigált) péniszre. Henger: dettó. Rombusz: ugyanez női kivitelben. Ilyenfajta asszociációkat a matematika több ágazata is nevében hordoz, pl: Analízis, Testelmélet, Numerikus analízis, Játékelmélet stb. Leplezetlenül leleplező erejűek az "x=2 kielégíti a ... egyenletet" és hasonló zsargondumák.

Talán egy jellegzetes példával, a matematikai végtelen leleplező, pszichoanalitikus elemzésével illusztrálhatjuk ezt végleg meggyőzően.

Végtelen: A kézzelfogható valóság és a szexuálprimitivizált ideavilág konfliktusának infantilizáló feloldása[szerkesztés]

A szinusz- és koszinuszfüggvény hullámgrafikonjára tekintve, az archeomammoidális utalás nyilvánvaló, sőt a végtelenségig sokszorozott félköröcskék mániás gigantizálódásai az ödipális anyakomplexus okozta emlőhiánynak, melyet a fiúgyermek később mellplasztikai modellek (Pamela Anderson) képeinek benyálazásában, a leánygyermek pedig mellének állandó újraplasztikázásában kompenzál felnőttkorban. Létezik azonban sokkal veszélyesebb kompenzációs, hárító és elfojtó mechanizmus: és ez a matematika. Éppenséggel a leegyszerűsített formák mutatják, hogy itt káros idealizációról van szó, hisz az emlő félgömb és nem félkör, a szinuszgrafikon csak kép a valódi helyett, és épp emiatt a primitívre egyszerűsödés miatt van szükség a vizuális képzet végtelenségig való (s meg kell mondjuk, kényszeres és erősen autisztikus jelleget mutató) sokszorosítására. Ha már a valódiból nem jut, akkor legyen végtelen sok - a primitív és ezért infantilizált álomképből. Mert az elfojtott libidót nem elégítik ki teljességgel az álképek (épp ezért álképek ezek), ezért ezeket újra és újra meg kell tennie vizuális képzelgésének tárgyává, de soha ki nem elégülve tőlük, csak elfojtva a valódi kielégülés egészséges és kívánatos folyamatát.

És ez jellemző az összes többi objektumra is. A végesből és kézzelfoghatóból, de elérhetetlenből végtelent gyártó kóros idealizmus a valódi helyett állandósítja az álvalóságot, elnyomja az egészséges agy és egyéb szervek működését, az elfojtott képzetek, minthogy a kognitív ideák nem helyettesíthetik a valóságot (jóllakhatunk, sőt: megelőzhetjük éhenhalásunkat zsemle helyett a zsemle vágyképével? nem hát) pedig lappangó, destruktív szomatikus szimptómákat okoznak.

Mágikus jelleg[szerkesztés]

A matematikusok abban a tévképzetben élnek, hogy az általuk feltaláltnak vagy horribile dictu, felfedezettnek tartott fogalmak (még ha esetleg üresek, nemlétező tartalmúak is, mint azt legdekadensebb, de egyben legőszintébb szektájuk, az ún. "formalista iskola" elvetemültségében már nyíltan hirdeti) hasznosak és elősegítik az emberiség holdraszállását. Ez súlyos tévtanítás, hisz a nemlétező, nem valóságos, nem kézzelfogható nem gyakorolhat semmiféle hatást a létezőre, valóságosra, kézzelfoghatóra (ha gyakorolna, akkor létezne), tehát akárcsak a primitív, ködös, mágikus-misztikus tévkorszakok hasonló idealista csökevényei, melyeket a realitásokra építő materializmus már régóta túlhaladott, a matematika és minden vele kapcsolatos tevékenység teljesen haszontalan, nem egyéb, mint kuruzslás, szemfényvesztés, klerikális humbug, áltudomány. A matematika fizikában való alkalmazása sem más ezért, mint puszta véletlen, sőt mindaz, ami a matematikában - erős jóindulattal - értéknek minősíthető, valójában a természettudományokból került át, lett eltorzítva mágikus kabbalisztikává és rituális szertartásokká.

A matematika által feltárt "ismeretterület" álságossága mellett a mágikus, szektárius jelleg egyértelmű bizonyítéka a kitalált és minél érthetetlenebbé tett ún. matematikai fogalmak babonás tisztelete. Belenézett már a tisztelt Olvasó egy absztrakt algebrakönyvbe? Nézzen bele és olvassa: "Egy féligegyszerű euintegritás-tartomány jobb oldali balideáljai akkor és csak akkor teljesítik a Noether-féle deklasszálódási tételt, ha minden bal oldali jobbradikálnak van olyan kritikus osztálycsoportja, mely szétesik egymással egyenlő klerikális elemek anti-szemiadditív polinomjainak nem teljesen kongruens unitér ermitikus direktszorzat-reprezentációjára." Hát szerintem ebből még az sem ért egy büdös bötűt sem, aki írta. Humbug ez, én mondom.

Ráadásul mindez nyílt titok. Ha az olvasó azokra a káros (ún. "szórakoztató matematikai") feladványokra gondol, melyeket igénytelen bulvárlapokban az egészséges, nyílt, tudatosított szexualitásról való figyelem elterelése céljából állandóan közölnek, köztük a "mágikus-" vagy "bűvös négyzetekre", elemi erővel kell rátörnie a meggyőződésnek: "Ecce professus criminis"! Íme, a kuruzsló és szemfényvesztő kóklerek maguk által is néven nevezett népbutításának netovábbja! Ilyenkor a felelős tudós vigyázzba merevedik és felkiált: "Magia sunt, non leguntur"! "Vigyázz, ez mágia, nem olvasandó!"

Rituális jelleg[szerkesztés]

Két fontos bizonyíték: a fogalomalkotás módjának lehetetlen volta és a mágikus blabla szándékos érthetetlensége[szerkesztés]

A mágikus, álvalóság jellegből egyenesen következik a ritualizálódás, melynek során a természetes cselekvést az elképzelt világ nem létező objektumaira irányuló automatizált pótcselekvés helyettesíti. Ezen pótcselekvések:

 • Az ún. matematikai fogalomalkotás. Davis és Hersh (egyébként matematikus sarlatánok) meglepően őszinte kimutatásai szerint a matematikai fogalmak 90%-át soha semmire nem használják. Így ezek szabad képzettársítások révén keletkező haszontalan tévképzetek, melyek inkább a vallás és művészet, mint a tudomány körébe tartoznak.
 • Bizonyítás. Na ez a humbug és ritualizáció netovábbja. Nemlétező, még senki által meg nem figyelt fogalmakra vonatkozó állításokat hogyan is lehetne a neopozitivista empirikus ellenőrzés jótékony mentális immuntevékenységének alávetni? Ki kell hát találni olyan hipotetikus állításokat - axiómákat - és olyan ritualizált mágikus szabályokat - levezetési szabályok - melyek a matematika empirikus nullaritásáról a figyelmet elterelik, és melyekkel kabbalisztikus, kiromantikus jellegű hókuszpókuszokat végezve, a hittétel "hitigazsággá" erősödik a gyanútlan, tudományosan tájékozatlan áldozatok elméjében. Itt az ideje, hogy megszabaduljunk a logika bilincseitől, ezáltal a stressztől és az elfojtott, szomatikusan destruáló tévképzetektől; és a szabad, racionalitástól szekuláris empíria humanisztikus világába vezessük az emberiség még megmaradt épelméjű részét.

A harmadik bizonyíték: a hierarchikus, féltitkos misztériumkörök és a matematika mint eszme társadalmi veszélyessége[szerkesztés]

A matematikai struktúrák közt a perverz fantáziájú matematikusok olyan hierarchikus rendet teremtettek, melyek a maguk undorító módján hív kifejezései perverz, ödipális eredetű hatalmi fantazmagóriáiknak és infantilis elnyomatásból eredő és egyéb okok miatti, túlkompenzált kisebbrendűségi érzés által motivált faisztoid emberértékelésüknek. Tipikus példája ennek az ún. hatványfüggvények fok szerinti osztályzása: e kóklerek megkülönböztetnek alacsonyabb fokú és magasabb fokú hatványokat, ami kifejezett példája a náci fajelméletek áltudományos igazolásának! Csak itt sunyi módon nem embereket, hanem idealizált vágyképeket rendeznek értékhierarchiákba - melyek, természetesen, hatalmi hierarchiákat is jelentenek perverz gondolkodásukban -, de éppen ez mutatja (mivel ezek a vágyképek valóságos vagy valóságos eredetű objektumok eltorzult és primitívvé lett interiorizálódásai), hogy a valóságot ennek megfelelően szeretnék átalakítani és torz eszméiknek konkrét megvalósítását eszközölni!

Itt jegyezzük meg, hogy a hatványozást csak magyarul nevezik hatványozásnak. A hatvány angolul azonban power ... hatalom! Ha még ezek után sem nyilvánvaló, hogy miről is van itt szó, akkor mondjuk ki nyíltan: gigantomán, ugyanakkor alattomos vágyról mindenfajta hatalom megragadására, egy totális uralom kiépítése felé.

Tragikus, hogy ezt a fasisztoid vágyképet az elmúlt évezredekben komoly mértékben megvalósították és társadalmilag elfogadottá tették. A hatalmi hierarchiák képzete természetes módon osztja meg nemcsak a matematikustársadalmat, hanem torz hitük szerint az emberiséget.

 • Eszerint vannak olyan alacsonyabbrendű emberek (Erdős Pál, az egyik belsőleg legtekintélyesebb és legveszélyesebb sarlatánjuk szerint, "lényegtelen lények"), akik egyszerűen buták a matematikához, azt képtelenek felfogni és ezért nincs helyük az "állandósult tanulás" "információs társadalmában"! Hah!
 • Vannak aztán a "beavatottak", a mágikus-misztikus hókuszpókuszokkal rokonszenvező matematikusok. De - harmadik bizonyítékául annak, hogy a matematika nem más, mint az ókori, beavatásra épülő misztériumvallások modern kori csökevénye és pótléka - még ők is körökre, páholyokra és inasokra oszlanak: vannak köztük a szellemi vezetők, Mesterek (ún. "akadémikusok"), akik korlátlan hatalmat gyakorolnak az elmék fölött, és amit ők kimondanak, az azonnal hittétellé válik. Vannak ún. egyetemi tanárok (tkp.: papok), akik feladata a vallás kanonizált tanainak (ún.) "oktatás" (tkp.: hittérítés!) útján való terjesztése, illetve a torz mágikus blabla egész világot elborító szöveg- és papírtengerré dagasztása ("kutatás"). Titkos összejöveteleiket (ún. "tudományos konferenciák") zárt körben tartják és érthetetlen nyelvük által, eszméiket a kívülállók részére elérhetővé, de mégis elérhetetlenné teszik. És aki nem érti ezeket a titkos és mellesleg nem-valóságos eszméket, az nem az egyedül helyes neopozitivista gondolkodás és a tudomány hű és dicső harcosa, hanem azt mint "lényegtelen lényt", buta, kártékony, a történelem szemétdombjára való haladásellenes kriplit, kirekesztik, mert ő (ő!!!) nincs tisztában a gondolkodás törvényeivel! Hah! és még egyszer Hah! A matematikusok és a gondolkodás törvényei! Ilyenkor áll meg az ember esze!

Az emberiség dicső jövőjének érdekében minden felelős gondolkodónak elemi kötelessége ezektől a tévtanoktól magát elhatárolni és a matematikát mint náci jellegű tévképzetet, a matematikusokat mint egy ordas eszme dekadens képviselőit és mint kártékony szabotőröket, feljelenteni és átnevelő- és megsemmisítőtáborokba gyűjteni.

Szadisztikus jelleg[szerkesztés]

Minden matektanár szadista. Ez köztudott. Én is.

A matematika memetikai elemzése[szerkesztés]

Sesame Blackmoral nemzetközileg elismert pozitivista lélekvándorláskutató és Pichard Pumpkins népszerű angol muslincakutató (drozofilológus) - utóbbi beleunva a muslioncákba, népszerű biológiai kalandregények írására adta a fejét, ami jövedelmezőbb is - fogalmazták meg a memetika koncepcióját. Empirikus tapasztalatok alapján arra jutottak, hogy az ember gondolkodását nem az idegrendszer irányítja, hanem olyan láthatatlan, démoni kis izék, "elmevírusok", melyek bemásznak az agyunkba és ott kórokozókhoz hasonlóan szaporodnak. Ezeket a démoni kis izéket "mémek"-nek nevezték el. Úgy tűnik, szerintük ezek az elmevírusok azért nagyon gonoszak, mert különféle gondolatok hordozói - mint Blackmoral megfogalmazta, ellentétben állnak a zen-buddhizmus elmekiüresítő technikáival(ami szintén mém, de olyan mém, ami más fasiszta mémeket irt, igazi antifasiszta módon). Nem szabad gondolkodni (csakis az empirikus tapasztalatokra szabad hagyatkozni), mert ezzel szaporodnak az elmevírusok - ez Blackmoral és Pumpkins megrendítő felfedezése. Az Olvasó biztos lehet benne, hogy eme kiváló tudósok maximális mértékben eleget tesznek a korszerű tudomány eme korkövetelményének, és egy igazi gondolattal sem rendelkeznek!

Telitalálat és a fekete matek-mágia végső leleplezése! A korszerű tudomány ezen rendkívüli felfedezései után csak azt mondhatjuk: a matematika nem más, mint gonosz, démoni elmevírus; amely bemászik az ember agyába - vagy kötelezően beültetik - abból a célból, hogy az egészséges szexuális késztetéseket elfojtva, a gyanútlan gazdatest energiáit a saját szaporítására irányítsa át.

Források[szerkesztés]

 • Prof. dr. Nímand Berzsián: A matematika analízise pszicho-szexuális szempontból. A Magyar Tudálékos Akadékotkotkodémia Történelmi Freudisztikai és Antifasisztika Tanszékének Közleményei, XXVI./4. sz. ISSN 12-18-1878.
 • Farkas Lukács: Hogyan buktatott meg az imperialisták humbugja kétszer matekból? (Egy auto-anamnézis demagógiai hatástanulmánya). UDZs (Új Demagógiai Zsemle) 1949/12. sz.
 • Dr. Sesame Blackmoral: A függvények pszicho-analízise - a mélylélektan legújabb eredményei egy áltudomány leleplezésében. Havi Tisztulás (a Zennbuddhista Pszichoanalitikusok Egyesületének havilapja), 1999/4. sz.
 • Dr. Pichard Atkins and Atkins' son: Vigyázat! Az elmevírus bemászott az agyadba! - biopszichológiai kaland- és irányregény, felvilágosodási naplóval egybekötve, a két kötet ára mindössze 30 000 Ft.
 • Dr. Légvári Butélia: A matematikai fogalmak szexuális jelentéstana. (Az ikerprím-sejtés testvérféltékenységi analízisétől a differenciálgeometria kúpszerű domborulataiig). Badarka Kft, Bp., 1992.
 • Dr. Watson: Mi a behaviorizmus
  • Dr. Sherlock Holmes: [Ki a lópikulát érdekel, hogy mi az a behaviorizmus, haggyámá békibe minket!!!]